Harmonogram očkovania


Očkovací kalendár na rok 2023 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2023)

 

Ročník narodenia Vek  Druh očkovania Typ očkovania
2023 v 3. mesiaci života Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (aceluhár. vakcína)
Vírusová hepatitída B
Invazívne hemofilové nákazy
Detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou)*

1. dávka (základné očkovanie)
 v 5. mesiaci života 2. dávka (základné očkovanie)
v 11. mesiaci života  3. dávka (základné očkovanie)
2022 najskôr prvý deň 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci života Osýpky, mumps, ružienka (MMR) 1. dávka
2019 v 5. roku života Osýpky, mumps, ružienka (MMR) 2. dávka
2018 v 6. roku života Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (aceluhár. vakcína), detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie
2013 v 11. roku života Osýpky, mumps, ružienka (MMR) 2. dávka
2011 v 13. roku života Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (aceluhár. vakcína), detská obrna (dTaP-IPV) preočkovanie
× Dospelí vo veku 30 rokov Záškrt, tetanus (dT**) preočkovanie každých 15 rokov
 

 

Poznámky:

  • * Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a v 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugová vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.
  • ** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR